bird
sun

Полезни неща

  1. Къде сме
  2. Календар
next
prev

Кой е тук

В момента има 15  гости и няма потребители и в сайта

Правилници и планове

Правилник за устройството и дейността на НУ "Кольо Ганчев" 2016/2017 г.

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2016/2017 г.

План за действие за ограничаване на агресията между децата и учениците

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Стратегия за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците

Програмна система за развитие на Подготвителна група в НУ "Кольо Ганчев"

 

Годишен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2017/2018 г.

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2017/2018 г.

Програмна система за развитие на Подготвителна група в НУ "Кольо Ганчев" 2017/2018 г.

Училищен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2017/2018 г.

Зипове за 3 и 4 клас

Обяснителна записка към касов отчет 31.12.2017 г.

 

Уточнен план на бюджет 2018г.

Годишен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2018/2019 г.

График на провеждане на педагогически ситуации по БДП

График за провеждане на задължителната преподавателска норма на Директора

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2018/2019 г.

Училищен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2018/2019 г.

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Заповед за определяне на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Протокол на комисията за разглеждане на предложенията за доставки по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

 

Годишен учебен план на НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Режим на обучение в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

Програмна система за развитие на Подготвителна група в НУ "Кольо Ганчев" 2019/2020 г.

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”КОЛЬО ГАНЧЕВ” ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ” за учебната 2020-2021 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КОЛЬО ГАНЧЕВ“ през учебната 2020 / 2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2020

ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Седмично Разписание

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г.

З А П О В Е Д № РД09-2121/ 28.08.2020 г.